Opšti uslovi poslovanja

OPŠTE ODREDBE
Ovim opštim uslovima poslovanja Connectlex doo Beograd (u daljem tekstu Emiter), uređuje standardne uslove poslovanja koje Emiter primenjuje na sve Klijente (oglašivače i korisnike internet domena www.konektis.rs//), kao i opšte obaveze Emitera i Klijenata u obavljanju poslova oglašavanja.
Opštim uslovima poslovanja (dalje OUP) Emiter obezbeđuje primenu dobrih poslovnih običaja, dobre poslovne prakse i fer odnosa prema Klijentima, pravilnu primenu pozitivnih pravnih propisa i usklađenost opštih uslova poslovanja sa važećim propisima.
Pod terminom „Klijent“ podrazumeva se pojam Oglašivača u skladu sa odredbom člana 2. stav 1 tačka 3 Zakona o oglašavanju (Sl. glasnik RS, br. 6/2016) i korisnik internet domena www.konektis.rs//.
Opšti uslovi se primenjuju na odnose između Emitera i Klijenta nastale po osnovu:

pisanog ugovora između Emitera i Klijenta,
pristupnice ili drugog dokumenta potpisanog od strane Klijenta,
drugih oblika poslovne saradnje između Emitera i Klijenta nastalih u skladu sa važećim propisima, bez zasnivanja pisanog ugovornog odnosa.
Potpisivanjem Ugovora o oglašavanju, ili bilo koje vrste dokumenta upućenog od strane Emitera, Klijent potvrđuje da je upoznat sa OUP i da ih prihvata u potpunosti.
OUP Emitera su danom donošenja istaknuti na internet domenu www.konektis.rs//. na koji način su učinjeni dostupni svim Klijentima i trećim licima.

ISTICANJE OGLASNIH PORUKA
Emiter ističe oglasnu poruku Klijenta na internet domenu po osnovu zaključenog Ugovora o oglašavanju i uredno popunjene Oglasne deklaracije koju Klijent dostavlja Emiteru.
Oglasna deklaracija je isprava sa podacima o proizvođaču oglasne poruke, kao i podacima o oglašivaču. U smislu člana 19. Zakonu o oglašavanju, proizvođač oglasne poruke ili oglašivač je dužan da dostavi deklaraciju sa tačnim podacima Emiteru. Ovim Klijent garantuje za tačnost unetih podataka i sadržinu oglasne poruke.
Tačno popunjena deklaracija je obavezna za sva pravna lica i za fizička lica. Ukoliko je za delatnost u okviru koje je predmet oglašavanja zakonom propisano da se može obavljati samo na osnovu saglasnosti, dozvole ili drugog akta državnog organa, oglašavanje se može obavljati ako je izdata ta saglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa.
Klijent je dužan da tačno popuni sve obavezne podatke vezane za oglasnu deklaraciju. Podaci neće biti javno dostupni osim u izuzecima propisanim zakonom, te ih Emiter tretira kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Oglasna deklaracija važi sve do promene podataka o Klijentu ili samoj oglasnoj poruci. U slučaju promene podataka, Klijent je dužan da Emiteru dostavi novu oglasnu deklaraciju.
Klijenti koji eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Emiteru stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

SADRŽAJ OGLASNIH PORUKA
Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglasna poruka treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. U oglasnim porukama nije dopuštena upotreba fotografija sa drugih oglasnih sajtova ili iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu.
Zabranjeno je oglašavanje: Pornografije, Opojnih droga, Oružja (osim sportskog i trofejnog), Duvanskih proizvoda, kao i elektronskih cigareta, tečnosti i delova za elektronske cigarete, Alkoholnih pića (osim vina i piva), Advokata i advokatskih usluga, Lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine, Hrane, mleka i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje, Piratskih kopija proizvoda. Zabranjeno je oglašavanje kojom oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Zabranjeno je oglašavanje kojim se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke. Zabranjeno je obmanjujuće oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući način prikazivanja obmanjuje ili je verovatno da će obmanuti primaoce oglasne poruke, koje zbog takve obmanjujuće prirode može da utiče na njihovo ekonomsko ponašanje ili koje zbog toga škodi ili je verovatno da će naškoditi konkurentu oglašivača. Zabranjeno je prikriveno oglašavanje koje podrazumeva predstavljanje robe, usluge, poslovnog imena, žiga ili druge oznake, odnosno aktivnosti fizičkog ili pravnog lica koje se bavi proizvodnjom roba ili pružanjem usluga, sa namerom da to predstavljanje ima svrhu oglašavanja i da može da dovede javnost u zabludu u pogledu njegove stvarne prirode, s tim da se smatra da namera naročito postoji, ako se obavlja uz novčanu ili drugu naknadu. Zabranjeno je oglašavanje oglasne poruke koja sadrži lično dobro na osnovu kojeg se može utvrditi ili prepoznati identitet lica, u tom slučaju se oglasna poruka ne može objaviti bez prethodnog pristanka lica na koje se lično dobro odnosi.
Oglasna poruka koja nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju neće biti objavljena na internet domenu Emitera ili u slučaju objave ovakve oglasne poruke Emiter zadržava pravo da istu odmah ukloni sa internet domena. Isto važi i u slučaju dostavljanja nepotpuno oglasne deklaracije.
Emiter zadržava pravo na korekturu oglasne poruke Klijenata, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i poslovnoj politici Emitera.

LIČNA KARTA OGLAŠIVAČA
Oglašivač je lice koje sa Emiterom ima zaključen Ugovor o oglašavanju i čija je oglasna poruka istaknuta na internet domenu Emitera u vidu banera, logoa ili slično. Treća lica, korisnici internet domena Emitera selekcijom-odabirom (klikom) oglasne poruke Oglašivača pristupaju Ličnoj karti Oglašivača. Lična karta oglašivača predstavlja informacije o Oglašivaču, i to identifikacione podatke Oglašivača, kontakt podatke i opis delatnosti Oglašivača, pogodnosti koje nudi Oglašivač, fotografije ili grafički prikaz, link ka internet domenu Oglašivača i druge podatke ili dokumenta koje Oglašivač dostavi Emiteru radi objavljivanja u delu Lične
karte Oglašivača na internet domenu Emitera. Lična karta Oglašivača ima za cilj detaljnije informisanje trećih lica (krajnjih korisnika) o Oglašivaču.
Oglašivač se obavezuje da Emiteru dostavi napred navedene podatke radi sačinjavanja Lične karte Oglašivača.
Oglašivač je saglasan da sve podatke koje dostavi Emiteru u svrhu sačinjavanja Lične karte Oglašivača budu objavljene na internet domenu Emitera i dostupne svim trećim licima, a u cilju oglašavanja, čime se Emiter oslobađa obaveze zaštite tako dobijenih podataka Oglašivača.
Oglašivač odgovara za tačnost i istinitost svih podataka koje dostavi Emiteru za potrebe sastavljanja Lične karte Oglašivača. Oglašivač garantuje Emiteru da na fotografijama, graficima i sličnom, koje dostavlja Emiteru za potrebe Lične karte, polaže autorska i srodna prava i obavezuje se da trećim licima i Emiteru nadoknadi svu eventualno nastalu štetu u slučaju povrede navedenih prava.

ODGOVORNOST
Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Emiter nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost internet domena www.konektis.rs// , niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Emiter nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.
Emiter nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice na internet domenu www.konektis.rs//., uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi, jer niti inicira prenos, niti vrši odabir sadržaja koji se prenose, niti je izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju koji se prenosi, niti je odabrao primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.
Emiter ne garantuje za ponašanje trećih lica, ni svojih klijenata. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu), ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog OUP, nemara i dr. Za tačnost oglasnih poruka istaknutih na internet domenu Emitera, odgovaraju Klijenti koji su oglasne poruke dostavili Emiteru na dalje objavljivanje.
Internet doment Emitera može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema, ili u slučaju unapređenja sistema, te se Klijent obavezuje da napred navedeno neće i ne može biti povod za eventualni raskid zaključenih ugovora.

AUTORSKO PRAVO
Emiter ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na svom interent domenu www.konektis.rs// , kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela internet domena Emitera, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Emitera kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Emitera i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.
Internet domen Emitera može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, sadržaj poslovnih partnera, Klijenata (oglašivača) i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Internet domenu Emitera.
Prenošenje sadržaja internet domena Emitera je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Emitera, uz napomenu da je sadržaj preuzet Internet domena Emitera, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi.

UPOTREBA I ZAŠTITA PODATAKA
Emiter je dužan da zaštiti privatnost ličnih podataka Klijenata (oglašivača) u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Korišćenjem usluga Emitera, Klijenti su saglasni da podaci ili informacije koje su predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. Emiter prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju.
Zabranjeno je preuzimanje sadržaja internet domena www.konektis.rs//, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim domenima ili preslikavanje početne strane domena Emitera, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom domenu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših Klijenata od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija.

CENOVNIK
Emiter usluge oglašavanja pruža uz naknade prema Cenovniku.
Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (računa, fakture) u ugovorenim rokovima.
Cenovnik Emitera je sastavni deo ovih OUP. Emiter zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.
Izmene Cenovnika se primenjuju danom donošenja.

ZAVRŠNE ODREDBE
Emiter ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni OUP, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na svom Internet domenu ili poslati e-mail sa klijentima iz ugovornog odnosa, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene. Smatra se da Klijent prihvata izmene i dopune OUP Emitera ukoliko u roku od 8 dana od dana isticanja na internet domenu Emitera ili prijema, u pismenoj formi ne obavesti Emitera da iste ne prihvata. U slučaju ne prihvatanja Klijenta izmenjenih i dopunjenih OUP Emitera, smatraće se da mu je prestao status Klijenta, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim OUP. Stupanjem novih OUP na snagu, ne diraju se stečena prava Klijenata.